Bình Định

QT THY V NPhú Hà. Mỹ Đức. Phù mỹ. Bình Định.